หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนา

หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามแผนพัฒนา

 

Image result for Adapt

 

การนำหลัก 3A (Aware, Accep, Adapt) มาใช้เป็นแนวทางในการสนทนา เพื่อทำความตกลงกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างานในการจัดทำแผนพัฒนาได้ โดยเริ่มจากการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจน ชี้ให้เห็นผลกระทบของทัศนคติหรือพฤติกรรมที่มีต่อผลการปฏิบัติของตนเองและของทีม ซึ่งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาและสะท้อนความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถทำได้ร่วมกัน กำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม แต่ในกรณีที่พนักงานไม่มีทีท่าให้ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุง หัวหน้าสายงานสามารถทำข้อตกลงในลักษณะเป็นพันธสัญญากับพนักงาน หรือ Performance  Improvement Contract โดยระบุเงื่อนไขที่อาจจะต้องดำเนินการทางวินัยหรือแจ้งผลที่จะตามมาอย่างชัดเจนไว้ว่า หากพฤติกรรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานไม่มีความคืบหน้า จำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ ตามลำดับ โดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การตัดแต้ม ตัดเงิน เป็นต้น สำหรับการทำแผนพัฒนาหัวหน้างานที่มีทัศนคติหรือพฤติกรรมที่ไม่ส่งเสริมการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงานนั้น เป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารของหน่วยงานร่วมกับ HR สามารถดำเนินการวางแผน โดยการร่างแผนพัฒนาหัวหน้างานควบคู่ไปกับแผนพัฒนาพนักงานได้ โดยผู้บริหารใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของทาง HR มาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาดังกล่าว ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการสนทนากับหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดตระหนักรู้เปิดใจและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนา ในบางกรณีทาง HR อาจจะเสนอให้มี Personal Coach ซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากภายนอกมาให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของหัวหน้างานบางรายเพิ่มเติมก็ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *