พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บริสุทธิ์ใจ

ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

“…แต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น

หน้าที่นี้จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หมายความว่าทำแล้วนึกถึงประโยชน์ของงาน

ไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนัก

เพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำให้งานเสีย

และลงท้ายส่วนรวมเสีย ส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกัน

ถ้านึกแต่ส่วนรวม ส่วนตัวไม่มีวันเสีย

เพราะว่าถ้าทำส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดี…”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน

คณะกรรมการของมูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

5 ธันวาคม 2514


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การหาความรู้

การหาความรู้

“…การหาความรู้ใส่ตัวนั้นสำคัญมาก

เพราะว่าต่อไปในชีวิต ถ้าขาดความรู้ ความคิด

จะไม่อาจเลี้ยงตัวให้รอดตลอดได้….”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล

ณ พระราชวังไกลกังวล

15 มิถุนายน  2525

พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เสียสละเพื่อส่วนรวม

 

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมช่วยให้เกิดความสามารถและเชี่ยวชาญมากขึ้น

“…ความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีประเด็นสำคัญอยู่ 3 ข้อ ข้อแรก จะต้องระวังตั้งใจใช้กำลังเพื่อสร้างประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวให้ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมพร้อมกันนั้นก็จะต้องคอยป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา มิให้ความเสียหายหนักขึ้น และข้อสาม ซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องพยายามสร้างเสริมกำลังนั้นให้หนักแน่นมั่นคงและทวีขึ้นซึ่งมีทางทำได้หลายทาง ทางที่เหมาะสมอย่างหนึ่งก็โดยพยายามทำประโยชน์ เสียสละให้ผู้อื่นและส่วนรวมให้มากขึ้น การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างนั้น ยิ่งกระทำมากเท่าใด จะช่วยให้เกิดความสามารถและความเชี่ยวชาญขึ้นเท่านั้น…”

พระบรมราโชวาทของ ร.9-การวางตน, ความประมาท

Image result for การวางตัว

การวางตนอย่างเหมาะสมเป็นคุณธรรมนำไปสู่ความมั่นคง

“…การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสมคือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น และไม่ด้อยต่ำทรามไปจากหมู่คณะ

“หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความมั่นคง…”


 

Image result for ประมาท

ความประมาทและการขาดสตินำมาซึ่งความเสื่อมสลาย

“…มีความไม่ประมาท และมีความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหายในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลง ความลืมตัว ทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมากอาจจะนำความเสีย เสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้…”

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง พิจารณาตนเอง-รู้จักผิดชอบชั่วดี

พิจารณาตนเองตลอดเวลาจะได้ไม่ทำสิ่งผิดพลาด

“…การทำดีอีกอย่างซึ่งจะดูลึกซึ้งกว่าคือปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติให้ตัวเองไม่มีความเดือดร้อน คือพยายามหันเข้าไปในทางปัจจุบันให้มาก อย่างง่าย ๆ ก่อนคือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร ให้รู้ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าทำอะไรอย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัยถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวทำอะไร ให้รู้ว่าการทำนี้เราทำอะไรตลอดเวลา ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะว่าโดยมากความผิดพลาดมาจากความไม่รู้ในปัจจุบัน…”


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมาธิรู้จักผิดชอบชั่วดีชื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ตัว ไม่มักง่ายและขยันหมั่นเพียร

“…คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความชื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาบ กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เด็กสุจริต

พระบรมราโชวาท ร.9-จิตใจเมตตากรุณาช่วยให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จิตใจเมตตากรุณา

จิตใจเมตตากรุณาช่วยให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

“…ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึง การที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนที่เราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีกำลังมาก ทั้งอ่อนโยนมาก

“จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณาในใจ และเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น หมายความว่า ผู้นั้นเป็นคนฉลาด หมายความว่า คนนั้นเป็นคนที่อ่อนโยน ที่เห็นอะไร ๆ ได้ชัด เมื่อคนเรามีความอ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อน และเห็นอะไรได้ชัด ก็ย่อมจะทำงานของตนที่กำลังทำด้วยความก้าวหน้านั้นสำเร็จลุล่วงไป….”

เอนไซม์ (Enzyme)

เอนไซม์ (Enzyme)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Enzyme

เอนไซม์ เป็นสารประกอบประเภทโปรตีนที่สร้างขึ้นจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาาชีวเคมี เช่น ช่วยเร่งปฏิกกิริยาในการย่อยอาหารให้เร็วขึ้น เป็นต้น เอนไซม์เป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะมนุษย์เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดข้ามาก ดังนั้นหากไม่มีเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีอาจทำให้สิ่งที่เข้าสู่ร่างกายกลายเป็นสารเคมีชนิดอื่นที่ไม่ให้เกิดผลดีต่อร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายทำงานผิดปกติ เช่น การขาดหายไป (Deletion) การผลิตมากเกินไป (Overproduction) เป็นต้น คำว่าเอนไซม์มาจากภาษากรีกว่า enzyme มีความหมายว่า ในการหมัก เอนไซม์เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมีหลายชนิด ที่สำคัญ เช่น เอนไซม์ในน้ำลาย เอนไซม์ในกระเพาะอาหาร เอนไซม์ในสำไส้เล็ก เป็นต้น

Aristotle

อริสโตเติล (Aristotle)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Aristotle

อริสโตเติลเป็นนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ทีส่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยโบราณ เขาเกิดเมือ 384 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่มาซิโดเนีย เสียชีวิตเมื่อ 322 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่เมืองคาลซิล จบการศึกษาจากอะเคตามีที่ก่อตั้งขึ้นโดยเพลโต แลเะได้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงของมาซโดเนียอริสโตเติบได้เขียนหนังสือขึ้นมากมายที่ถ่ายทอดทฤษฏีและแนวทางคือของเขาซึ่งส่วนหญ่มีควมผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากดไม่ได้ทดสอบจากความเป็นจริง แต่ถึงอย่างนี้นก็มีผู้เชื่อถือต่อเนื่องมากกว่า 1,500 ปี นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จึงทำการพิสูจน์และพบว่าผิดพลาด

แต่ถึงอย่างนั้นก็มีทฤษฏีบางข้อที่พิสูจน์และพบว่าถูกต้องอาทิจากการศึกษาค้นของเขาบนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเติร์เรเียนทำให้สรุปได้ว่า สัตว์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ สสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (lnvertebrates) ลักษณะเด่น คือ มีเลือดสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง เช่น หอย กุ้ง ปู ปลาดาว แมลง เป็นต้น และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) ลักษณกะเด่น คือ มีเลือดสีแดง เช่น มนุษย์  สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการบุกเบิกด้านชีววิทราและทำให้เขาได้รับการยกย่อให้เป็นบดาแป่งสัตววิทยา ทฤษฏีที่สำคัญอีกทฤษฏีหนึ่ง คือ การสลับกันของพื้อนดินและพื้นน้ำ ที่ว่าบางแห่งที่เคยเป็นพื้นดินมาก่อนอาจถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นพื้อน้ำ และบางแห่งที่เคยเป็นพื้นน้ำอาจมีตะกอนสะสมจนกลายเป็นพื้นดิน

ความรู้รอบตัว-วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิตามิน

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น โลก สัตว์ พืช ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แร่ชาติ เป็นต้น ถือเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางที่สุด โดยแบ่งออกเป็นสาขาย่อยจำนวนมาก เช่น เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลก (Earth science) เป็นต้น


วิตามิน (Vitamin)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ที่พบในผักและผลไม้ซึ่งแต่ละชนิดให้วิตามินที่แตกต่างกันออกไป วิตามินมีส่วนช่วยในการงานของเอนไซม์ทำให้เซลล์สามารถทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นวิตามินจึงมีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้เป็นปกติ

เทวีเนปทิส (Nephthys)

เทวีเนปทิส (Nephthys)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Nephthys

 

เทวีเนปทิส (Nephthys) พระธิดาของเทพเจ้าเก๊บและเทวีนัท ทรงเป็นพระขนิษฐภคินีของเทวีไอซิสและเทพเจ้าเซต ต่อมาพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเซต แต่ไม่มีพระโอรสหรือธิดา ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ก็คือ ทรงต้องการมีพระโอรสหรือพระธิดากับเทพเจ้าโอซิริส ดังนั้นวันหนึ่งเทวีเนปทิสได้วางแผนให้เทพเจ้าโอซิริสทรงเสวยน้ำจัณฑ์จนเมา และได้แสดงบทอัศจรรย์ร่วมกัน ในที่สุดก็ทรงให้กำเนิดเทพเจ้าอนูบิส เทวีเนปทิสทรงช่วยเหลือเทวีไอซิสเสด็จติดตามเก็บชิ้นส่วนพระศพของเทพเจ้าโอซิริส ที่เทพเจ้าเซตทรงตัดออกเป็นชิ้นๆ แล้วนำไปทิ้งยังดินแดนต่างๆ เพื่อต้องการจะแย่งชิงบัลลังก์ฟาโรห์ และมิให้เทพเจ้าโอซิริสเสด็จกลับมาประสูติใหม่จนได้ครบ แล้วรวบรวมทำมัมมี่พระศพเทพเจ้าโอซิริสจนสำเร็จ ต่อมาพระองค์ทรงเป็นเทวีผู้พิทักษ์คนตายเช่นเดียวกับเทวีไอซิส เทวีนัท และเซลล์เคต

เทวีเนปทิสทรงมีพระนามอีกว่า เนเบททูตหรือ เนบเท็ต ทรงสวมมงกุฎเป็นรูปอักษรพระนามของพระองค์มีสัญลักษณ์เป็นสตรีที่มีแขนและปีกขนนก

ความรู้รอบตัว-ยูเรเนียม (Uranium), แรง (Force)

ยูเรเนียม (Uranium)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Uranium

ยูเรเนียมเป็นธาตุโลหะมีเลขอะตอม 92 และสัญลักษณ์ คือ U เวลาครึ่งชีวิตของมันคือ 4.5 พันล้านปี ยูเรเนียมเป็นธาตุโลหะหนักกัมมันตรังสี มีสีเงินวาวจัดอยู่ในกลุ่มแอกทิไนด์ (Actinide Group) ไอโซโทป 235U ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์


แรง (Force)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Force

แรงหมายถึง สิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพและลักษณะของการเคลื่อนที่หรืออาจกล่าวได้ว่าแรงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หยุดนิ่ง หรือเปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อน รวมไปถึงเปลี่ยนรูปร่าง แรงมีหลายลักษณะ เช่น แรงดัน แรงฉีก แรงบิด แรงดึง เป็นต้น แรงมีหน่วยเป็นนิวตัน (Newton)ซึ่งมาจากชื่อสกุลของเซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir lsaac Newton พ.ศ.2185-2270) นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ นอกจากนี้เขายังตั้งกฎเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ที่ใช้มาถึงปัจจุบัน