รอบรู้ทั่วไป 365 วัน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันทหารผ่านศึก เพื่อระลึกถึงวันที่รัฐบาลจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำหรับเป็นหน่วยงานถาวรที่จะให้ความสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวโดยตรง กิจกรรมที่สำคัญของวันนี้ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า  พิธีสวนสนามที่บานอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และจำหน่ายดอกป๊อปปี้ที่ทำโดยทหารผ่านศึกและครอบครัว เพื่อนำเงินดังกล่าวช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว

ความรู้รอบตัวใน 365 วัน

วันที่ 13  มกราคม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2399  เป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ พระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิม เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี หรือขานพระนามทั่วไปว่า “ท่านกลาง” ทรงเป็นพระราชอนุชาร่วมพระโสทรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเจ้านายที่มีบทบาทสำคัญในการปฎิรูปการปกครองในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างมาก โดยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีพระองค๋์แรกของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งทรงมีส่วนสำคัญในการจัดระเบียบวิธีการเก็บภาษีอากรอย่างเป็นระบบและทรงวางรากฐานการดำเนินงานของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนมาากยิ่งขึ้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรกมพระจักรพรรดิพงษ์ สิ้นพระชนม์ในวันที่ 11  เมษายน พ.ศ.2443 พระชนมายุได้ 44 พรรษา ณ พระราชวังเดิมสถานที่ประทับ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การพัฒนาสังคม

การพัฒนาสังคม

“…สังคมใด ๆ ก็ตามย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลักดันให้เป็นไป ถ้าปล่อยให้เป็นโดยไร้จุดหมาย

ปราศจากการควบวคุมดูแลการปรับปรุงให้เข้าระเบียบ

อันเหมาะสม ก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเสื่อม

และวุ่นวายสับสนได้ จึงเป็นการจำเป็นที่บุคคลในสังคม

จะต้องช่วยกันจัดวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงให้ถูก

ให้ดี ให้เป็นการสร้างสรรค์ เพื่อควบคุมประคับประคอง

การเปลี่ยนแปลงนั้นให้พัฒนาไปอย่างมีระเบียบ

และหลักเกณฑ์ สู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

คือความผาสุก ความมั่นคง และความก้าวหน้า

ของทุกคนในสังคม อันรวมเรียกว่าการพัฒนาสังคม…”

พระบรมราโชวาท

เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “วิถีชีวิตอิสลามกับการพัฒนาสังคม”

ณ สำนักงานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีโทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

7 – 11 พฤศจิกายน  2531

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บริสุทธิ์ใจ

ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

“…แต่ละคนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งนั้น

หน้าที่นี้จะต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หมายความว่าทำแล้วนึกถึงประโยชน์ของงาน

ไม่ใช่ประโยชน์ของตัวนัก

เพราะว่าถ้าประโยชน์ของตัวอาจทำให้งานเสีย

และลงท้ายส่วนรวมเสีย ส่วนตัวก็จะเสียเหมือนกัน

ถ้านึกแต่ส่วนรวม ส่วนตัวไม่มีวันเสีย

เพราะว่าถ้าทำส่วนรวมแล้วส่วนรวมดีส่วนตัวก็ดี…”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน

คณะกรรมการของมูลนิธิ สมาคม และสโมสรต่าง ๆ

ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

5 ธันวาคม 2514


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การหาความรู้

การหาความรู้

“…การหาความรู้ใส่ตัวนั้นสำคัญมาก

เพราะว่าต่อไปในชีวิต ถ้าขาดความรู้ ความคิด

จะไม่อาจเลี้ยงตัวให้รอดตลอดได้….”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนวังไกลกังวล

ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล

ณ พระราชวังไกลกังวล

15 มิถุนายน  2525

พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เสียสละเพื่อส่วนรวม

 

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมช่วยให้เกิดความสามารถและเชี่ยวชาญมากขึ้น

“…ความรับผิดชอบดังกล่าวนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีประเด็นสำคัญอยู่ 3 ข้อ ข้อแรก จะต้องระวังตั้งใจใช้กำลังเพื่อสร้างประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวให้ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมพร้อมกันนั้นก็จะต้องคอยป้องกันและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา มิให้ความเสียหายหนักขึ้น และข้อสาม ซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่ง จะต้องพยายามสร้างเสริมกำลังนั้นให้หนักแน่นมั่นคงและทวีขึ้นซึ่งมีทางทำได้หลายทาง ทางที่เหมาะสมอย่างหนึ่งก็โดยพยายามทำประโยชน์ เสียสละให้ผู้อื่นและส่วนรวมให้มากขึ้น การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างนั้น ยิ่งกระทำมากเท่าใด จะช่วยให้เกิดความสามารถและความเชี่ยวชาญขึ้นเท่านั้น…”

พระบรมราโชวาทของ ร.9-การวางตน, ความประมาท

Image result for การวางตัว

การวางตนอย่างเหมาะสมเป็นคุณธรรมนำไปสู่ความมั่นคง

“…การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสมคือ ไม่ทำตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่น และไม่ด้อยต่ำทรามไปจากหมู่คณะ

“หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความมั่นคง…”


 

Image result for ประมาท

ความประมาทและการขาดสตินำมาซึ่งความเสื่อมสลาย

“…มีความไม่ประมาท และมีความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาด เสียหายในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลง ความลืมตัว ทำให้กระทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมากอาจจะนำความเสีย เสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้…”

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง พิจารณาตนเอง-รู้จักผิดชอบชั่วดี

พิจารณาตนเองตลอดเวลาจะได้ไม่ทำสิ่งผิดพลาด

“…การทำดีอีกอย่างซึ่งจะดูลึกซึ้งกว่าคือปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติให้ตัวเองไม่มีความเดือดร้อน คือพยายามหันเข้าไปในทางปัจจุบันให้มาก อย่างง่าย ๆ ก่อนคือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร ให้รู้ตลอดเวลา แล้วรู้ว่าทำอะไรอย่างนี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีภัยถ้าเราคอยระมัดระวังตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวทำอะไร ให้รู้ว่าการทำนี้เราทำอะไรตลอดเวลา ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะว่าโดยมากความผิดพลาดมาจากความไม่รู้ในปัจจุบัน…”


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมาธิรู้จักผิดชอบชั่วดีชื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ตัว ไม่มักง่ายและขยันหมั่นเพียร

“…คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความชื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่าย หยาบคาบ กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษ คือความขยันหมั่นเพียร…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เด็กสุจริต

พระบรมราโชวาท ร.9-จิตใจเมตตากรุณาช่วยให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จิตใจเมตตากรุณา

จิตใจเมตตากรุณาช่วยให้ทำงานได้สำเร็จลุล่วง

“…ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึง การที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนที่เราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีกำลังมาก ทั้งอ่อนโยนมาก

“จิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้งานการทุกอย่างก้าวหน้าได้ เพราะว่าถ้าคนที่มีเมตตากรุณาในใจ และเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น หมายความว่า ผู้นั้นเป็นคนฉลาด หมายความว่า คนนั้นเป็นคนที่อ่อนโยน ที่เห็นอะไร ๆ ได้ชัด เมื่อคนเรามีความอ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อน และเห็นอะไรได้ชัด ก็ย่อมจะทำงานของตนที่กำลังทำด้วยความก้าวหน้านั้นสำเร็จลุล่วงไป….”

เอนไซม์ (Enzyme)

เอนไซม์ (Enzyme)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Enzyme

เอนไซม์ เป็นสารประกอบประเภทโปรตีนที่สร้างขึ้นจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาาชีวเคมี เช่น ช่วยเร่งปฏิกกิริยาในการย่อยอาหารให้เร็วขึ้น เป็นต้น เอนไซม์เป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะมนุษย์เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดข้ามาก ดังนั้นหากไม่มีเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีอาจทำให้สิ่งที่เข้าสู่ร่างกายกลายเป็นสารเคมีชนิดอื่นที่ไม่ให้เกิดผลดีต่อร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายทำงานผิดปกติ เช่น การขาดหายไป (Deletion) การผลิตมากเกินไป (Overproduction) เป็นต้น คำว่าเอนไซม์มาจากภาษากรีกว่า enzyme มีความหมายว่า ในการหมัก เอนไซม์เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมีหลายชนิด ที่สำคัญ เช่น เอนไซม์ในน้ำลาย เอนไซม์ในกระเพาะอาหาร เอนไซม์ในสำไส้เล็ก เป็นต้น

Aristotle

อริสโตเติล (Aristotle)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Aristotle

อริสโตเติลเป็นนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ทีส่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยโบราณ เขาเกิดเมือ 384 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่มาซิโดเนีย เสียชีวิตเมื่อ 322 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่เมืองคาลซิล จบการศึกษาจากอะเคตามีที่ก่อตั้งขึ้นโดยเพลโต แลเะได้เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงของมาซโดเนียอริสโตเติบได้เขียนหนังสือขึ้นมากมายที่ถ่ายทอดทฤษฏีและแนวทางคือของเขาซึ่งส่วนหญ่มีควมผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากดไม่ได้ทดสอบจากความเป็นจริง แต่ถึงอย่างนี้นก็มีผู้เชื่อถือต่อเนื่องมากกว่า 1,500 ปี นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จึงทำการพิสูจน์และพบว่าผิดพลาด

แต่ถึงอย่างนั้นก็มีทฤษฏีบางข้อที่พิสูจน์และพบว่าถูกต้องอาทิจากการศึกษาค้นของเขาบนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเติร์เรเียนทำให้สรุปได้ว่า สัตว์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ สสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (lnvertebrates) ลักษณะเด่น คือ มีเลือดสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดง เช่น หอย กุ้ง ปู ปลาดาว แมลง เป็นต้น และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) ลักษณกะเด่น คือ มีเลือดสีแดง เช่น มนุษย์  สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นต้น การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการบุกเบิกด้านชีววิทราและทำให้เขาได้รับการยกย่อให้เป็นบดาแป่งสัตววิทยา ทฤษฏีที่สำคัญอีกทฤษฏีหนึ่ง คือ การสลับกันของพื้อนดินและพื้นน้ำ ที่ว่าบางแห่งที่เคยเป็นพื้นดินมาก่อนอาจถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นพื้อน้ำ และบางแห่งที่เคยเป็นพื้นน้ำอาจมีตะกอนสะสมจนกลายเป็นพื้นดิน