องค์กรยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับ

ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้รับ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ employee engagement

 

องค์กรยิ่งให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ พนักงานก็จะยิ่งเก่งขึ้นและคืนกลับมาเป็นความสำเร็จขององค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาทำงานกับองค์กร เมื่อมีคนเก่งมาทำแล้ว สิ่งสำคัญที่ตามมานั้นก็คือการรักษาแรงจูงใจให้คนเก่งเรานั้นสนใจเต็มใจมุ่งมั่นที่จะผลิตผลงานที่เขาเอง และองค์กรภาคภูมิใจความรู้สึกมุ่งมั่น ผูกพันต่อพันธกิจและพร้อมที่จะทุ่มเทพลังความคิดสติปัญญาเพื่อสร้างความสำเร็จนั้น ภาษาทางเฮฮาเรียกกันว่า Employee Engagement ซึ่งหากพนักงานมีความรู้สึกดังกล่าวแล้ว จะส่งผลไปสู่การสร้างผลงานที่สูงขึ้น และปัจจัยที่สร้างความรู้สึกผูกพันกับพนักงานในองค์กร โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็น 4 ด้าน

1. เนื้องานและความรับผิดชอบที่ได้รับ

2. ความสัมพันธ์กับผู้

3. ด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

4. ด้านการพัฒนาความก้าวหน้า

และหลายองค์กรจึงนำเอาปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้มาทำเป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความผูกพันของพนักงานในองค์ก รและนำผลมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนรักษาแรงจูงใจของคนในองค์กรต่อไป

เครื่องทรงกษัตริย์อินคา

เครื่องทรงกษัตริย์อินคา

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ inca king wear

 

จักรพรรดิทรงเครื่องด้วยผ้าแพรที่สาวพรหมจรรย์ซึ่งอุทิศตนเป็นทาสของสุริยะเทพพอเป็นพิเศษ สวมผ้าแดงคาดพระเศียรมีพู่ขนนกด้านหน้าตรงพระนลาฏ ติดพระกุณฑลเป็นรูปแผ่นทองวงกลมทั้งสองข้างตรงพระกรรณ ภายใต้ห้องบรรทมทรงบรรทมบนฟูกยัดฟาง ซึ่งคลุมด้วยผ้าขนสัตว์หลากสีสันโดยมีพระมเหสีและนางกำนันนั่งเฝ้าล้อมรอบ

ในฐานะที่เป็นสมมติเทพซึ่งกษัตริย์ต้องเสด็จไปเยี่ยมดินแดนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลทั่วอาณาจักร และจะต้องทรงเครื่องตำแหน่งจักรพรรดิเต็มยศ ส่วนในภาวะสงครามจะทรงสวมชุดนักรบ ประทับนั่งในเกี้ยวที่ทหารแบกหาม นำทัพไปยังสมรภูมิ และในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปไกลโดยใช้เวลานานหลายปี ก็จะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการซึ่งเป็นที่วางพระทัยบริหารบ้านเมืองในเมืองหลวงแทน สรุปได้ว่าจักรพรรดิทรงเครื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งกองทหาร และข้าราชบริพาร ในลักษณะที่มีอำนาจ สง่าผ่าเผย และความยิ่งใหญ่

บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ

บริหารคนรุ่นใหม่อย่างไรให้ได้ใจ

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ในช่วงเวลาที่พนักงานเติบโต ก้าวหน้าไปเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหาร เราคงเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาว ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น ต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายสูง ขึ้นต้องบริหารทั้งเรื่องงาน และเรื่องคน โดยเรื่องงานที่ทำนั้นก็มีความสลับซับซ้อนขึ้น แถมยังต้องทำให้เสร็จเร็วขึ้น ส่วนเรื่องการบริหารคนก็มีหลายเรื่องที่น่าปวดหัว เพราะแต่ละคนมีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารรุ่นเก่าก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจคนรุ่นใหม่ ดูเหมือนบริหารยากขึ้น รวมๆ แล้วจึงรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ กับการเป็นผู้บริหารในยุคปัจจุบัน การที่ผู้บริหารรุ่นเก่าจะเข้าใจและสามารถบริหารพนักงานรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่น จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดหากเราศึกษาและทำความเข้าใจความคาดหวังค่านิยมวิถีชีวิตและแรงจูงใจของพนักงานรุ่นใหม่ตามที่มีผู้รู้ได้ศึกษาและให้คำแนะนำไว้ ซึ่งพอจะสรุปประเด็นหลักๆได้ ดังนี้

 1. ต้องให้งานที่ท้าทาย มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะ Gen X ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในตัวสูง และชอบแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์
 2. ให้มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลาย เพราะคนกลุ่มนี้เป็นคนในยุคที่สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน มีความกระตือรือร้นและมีความสนใจที่หลากหลาย เช่น อาจโทรศัพท์ในขณะที่ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นไม่ควรมองว่าเป็นคนจับจด
 3. ในการมอบหมายงานไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าทำอะไร เมื่อไหร่ แต่ต้องบอกภาพรวม เหตุผลและความสำคัญของงานนั้นๆ เพื่อเขาจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสำคัญต่องานดังกล่าว
 4. การใช้อารมณ์ ความรู้สึกกับคนรุ่นใหม่ในการสร้างความผูกพันต่องาน มีบทบาทสำคัญ เพราะเขาจะรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับ การรับฟัง เพื่อเกิดความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพลังให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
 5. การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้สนุก มีสีสัน มีชีวิตชีวา ซึ่งในบางครั้งต้องมีการเปิดโอกาสให้พนักงานทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับผู้บริหารบ้าง

ไม่ชอบสั่งงานแต่ต้องการให้ทำตาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำงานดี

” พนักงานรู้สึกว่าความสำเร็จนั้นไกลเกินเอื้อม สิ่งที่ทำได้คือ พยายามเลียนแบบผู้นำ”

ทักษะในการเป็นผู้นำที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การรู้จักเลือกใช้สไตล์ในการนำที่หลากหลายรูปแบบได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ คน และลักษณะภารกิจที่ต้องนำ จึงจะได้งานและได้ทั้งหัวใจคน  ซึ่งตอนนี้จะพูดถึงสไตล์การนำแบบ Pacesetting Style คือ การนำโดยไม่ยึดถือตนเองเป็นต้นแบบ เน้นการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ลูกทีมจะได้รู้ว่าต้องทำงานอย่างไร ในระดับใด จึงจะทำงานบรรลุสำเร็จอย่างสูงได้
ขอยกตัวอย่างวิธีการนำที่แตกต่างกันของ 3 สไตล์ พอเป็นสังเขปดังนี้

 • Directive Style ที่เน้นการชี้นำ การสั่งการจะพูดว่า “คุณรีบไปเสนอสินค้าตัวใหม่ให้ลูกค้าเลยนะ” ผู้นำสไตล์นี้ มักเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในทางธุรกิจและไม่อาจรีรอได้ การสั่งการให้ทำจึงเกิดผลได้อย่างทันท่วงที
 • Visionary Style ที่เน้นการโน้มน้าวให้เห็นภาพในอนาคต “ลูกค้าจะตื่นเต้นสักแค่ไหนเมื่อเห็นนวัตกรรมใหม่ของเรา” เป็นการเปิดมุมมองของทีมงาน ให้เห็นภาพความสำเร็จร่วมกัน และพร้อมดำเนินงานไปในทางทิศเดียวกัน
 • Pacesetting Style ที่ยึดตนเองเป็นต้นแบบ “คอยดูนะผมจะทำสินค้าตัวใหม่นี้ให้ฮิตติดตลาด” ด้วยความสามารถส่วนตัวและความเชื่อมั่นจากทีม รูปแบบการทำงานของผู้นำสไตล์นี้ จึงต้องเริ่มลงมือเป็นแบบอย่าง นำทางให้ทีมงานตามได้อย่างรวดเร็ว และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

ผู้นำที่มีความสามารถสูงแต่ไม่ชอบสอนงาน ไม่ชอบการสั่งการ จะมีแนวโน้มที่จะใช้สไตล์การนำแบบนี้ ซึ่งพูดอีกแบบคือการสั่งงานด้วยการกระทำนั่นเอง ผู้นำจะเลือกใช้สไตล์นี้ให้เกิดผล ต้องมั่นใจว่าใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. สถานการณ์ เมื่อหน่วยงานและองค์กรมีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการชี้แจงการทำความเข้าใจในภารกิจโดยทั่วถึง และทุกคนมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกัน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายองค์
 2. ลักษณะงาน เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐานสูง ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มหรือยกระดับการทำงานสู่ความเป็นเลิศ อาจเป็นงานที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ และมีเวลาอันจำกัดในการพัฒนาทักษะนั้น
 3. ตัวผู้นำ มีความสามารถสูง ชอบที่จะลงมือด้วยตัวเอง และต้องการขับเคลื่อนภารกิจสำเร็จ ให้บรรลุผลโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว
 4. พนักงาน มีความรู้ความสามารถสูง เทียบเคียงกับผู้นำและเชื่อมั่นในแนวทางการทำงานของผู้นำ

รถลำเลียง Dragon MK

รถลำเลียง Dragon MK

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ dragon MK vehicles


กรมออกแบบและทดสอบยานเกราะภายใต้การนำของผู้พัน P.H. Johnson ได้ออกแบบยานพาหนะทดลองหลายคัน ต้นแบบของรถลำเลียง Dragon มาจากรถถังที่ทำหน้าที่ลำเลียงเช่นกัน รุ่นที่ 4 ถูกส่งมอบให้กับกองพันทหารราบที่ 9 ในปี 1922 เพื่อทดลองการลำเลียงยุทโธปกรณ์ แต่กองทัพก็ไม่ค่อยพอใจกับรถรุ่นดังกล่าวสักเท่าไหร่ และได้ลองติดต่อบริษัท Vickers ให้ผลิตรถ 3 แบบ หนึ่งในนั้นออกแบบให้เป็นรถลำเลียงปืน หนัก 18 ปอนด์ ตัวปืนบรรทุกอยู่ด้านบนของตัวรถ ด้วยการถูกลากขึ้นทางลาดจากท้ายรถ และกระบอกปืนหันไปทางด้านหน้ารถ ในปี 1922 โรงงานสรรพาวุธหลวงที่เมืองวูอิช (Woolwich) ได้ผลิตยานพาหนะใหม่ออกมา 2 คัน เรียกว่ารถลำเลียงปืนใหญ่ ที่กลายมาเป็นต้นแบบของรถลำเลียง Dragon Mk I โดยคันหนึ่งถูกส่งไปอินเดียเพื่อทดลองใช้ และอีกคันหนึ่งให้กองพลน้อยที่ 9 ต่อมาได้สั่งซื้ออีก 20 คัน เป็นของกองทัพบก 18 คัน ของกองทัพอากาศ 2 คัน เข้าประจำการในปี 1923 รถรุ่นนี้ห้องพลขับอยู่ส่วนหน้าใกล้กับหม้อน้ำขณะที่ผู้บัญชาการอยู่ข้างพลขับและด้านหลังมีที่นั่งสำหรับพลทหาร 20 นายที่จะควบคุมอาวุธปืนโดยบริเวณพื้นที่ของพลประจำรถเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่มีผ้าใบดึงลงมาปิดได้และที่เก็บกระสุนอยู่ท้ายรถ

รอบรู้ทั่วไทย-จารีตนครบาล

จารีตนครบาล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จารีตนครบาล

จารีตนครบาลเป็นวิธีการพิจารณาคดีในสมัยโบราณของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถูกยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากที่มีการปฏิรูปกฎหมายหลายครั้งในไทยโดยกฎหมายเก่าของไทยมีหลักการว่าผู้ใดฟ้องร้องหรือถูกกล่าวหากระทำผิดให้เชื่อไว้ก่อนว่าผู้นั้นกระทำผิดจริงจนกว่าจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์จึงต้องใช้วิธีการลงโทษผู้กระทำความผิดให้ยอมรับสารภาพ ได้แก่ เฆี่ยนโบยหรือตีสำหรับการตอกเล็บหรือบีบขมับไม่ปรากฏดังที่มีผู้กล่าวไว้ สำหรับขั้นตอนการพิจารณาคดีความอาญามี 2 ขั้นคือ ขั้นแรกเป็นกระบวนวิธีพิจารณาไต่สวนความโดยใช้อาญาตามจารีตนคร เพื่อหาผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามโทษานุโทษที่ตราไว้ในพระราชกฤษฎีกา กระบวนวิธีพิจารณาสอบสวนและตัดสินลงโทษตามข้อเสนอของเจ้าพนักงานขั้นต้น อาญาตามจารีตนครบาลที่ใช้ในกระบวนวิธีพิจารณาไต่สวนความอาญา ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายลักษณะ อาทิ กฎหมายลักษณะโจร กฎหมายลักษณะตระลาการ และกฎหมายลักษณะอุทธรณ์ ตัวอย่างบทบัญญัติตามจารีตนครบาลกฎหมายลักษณะโจรมาตรา 31 ถ้าโจรคู่ซัดทอดยื่นคำให้การถึง 3 ครั้งว่ามีพวกเพื่อนไปปล้นสะดมด้วยกันจึงเห็นควรเขียนพวกเพื่อนให้เครียดถ้าเครียดพวกนั้น 3 ยกแล้วยังมีรับเห็นควรเขียนให้จำเห็นควรจำให้ถอดแล้วสืบสวนผู้ซัดทอดต่อไปเพื่อเอาพวกเพื่อนผู้ร่วมปล้นสะดมมาลงโทษให้จงได้

เครื่องราชูปโภค

เครื่องราชูปโภค

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องราชูปโภคเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ที่แสดงถึงพระเกียรติในฐานะพระราชาแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มใหญ่ได้แก่

 1. เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
 2. เครื่องนมัสการเป็นเครื่องใช้ในงานพระราชพิธีทางศาสนาได้แก่เครื่องนมัสการทองใหญ่ เครื่องนมัสการพานทอง 2 ชั้น  ชั้นเครื่อง ชั้นเครื่องนมัสการทองลงยาราชาวดี เครื่องนมัสการทองทิศ เครื่องนมัสการทองน้อย เครื่องนมัสการกระบะถม เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เครื่องนมัสการบูชายิ่ง เครื่องนมัสการสำรับใหญ่ และพระเต้าทักษิโณทก
 3. เครื่องบรมอิสริยาราชูปโภคประกอบด้วยพานพระขันหมาก พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ พระสุวรรณศรีบัวแฉก พระสุพรรณราช
 4. เครื่องประโคมเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับประโคมในงานพระราชพิธีต่างๆ ประกอบด้วยแตรมโหระทึก สั่งแต่และกองชนะ
 5. เครื่องสูง เป็นเครื่องประดับพระราชอิสริยยศในกรุเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยฉัตร 5 ชั้น  7 ชั้น บังแทรก ฉัตรชุมสาย จามร พระกลด บังสูรย์และพัดโบก
 6. ต้นไม้ทองเงิน เป็นพระราชบัญญัติการของประเทศชาติที่นำมาถวายพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
 7. พระโกศ เป็นเครื่องใช้สำหรับทรงพระบรมศพเมื่อเสด็จสวรรนคตประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ 2 โกศ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1  องค์หนึ่งและสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อีกองค์หนึ่ง
 8. พระธำมรงค์ ประกอบด้วยพระธำมรงค์วิเชียรจินดาและพระธำมรงค์รัตนวราวุธ
 9. พระมหาสังข์ ใช้สำหรับพระราชพิธีต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ พระมหาสังข์ทักษิณาวรรต พระมหาสังข์เพชรใหญ่ พระมหาสังข์เพชรน้อย พระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สำฤทธิ์และพระมหาสังข์เดิม
 10. พระสังวาลย์ เต้นเครื่องศิริมงคลประกอบด้วยสังวาลย์พระนพ พระมหาสังวาล พระสังวาลพราหมฌ์ธุรำ
 11. พระแสงศาสตราวุธ เป็นพระแสงสำคัญ ได้แก่ พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงดาบใจเพชร พระแสงเวียด พระแสงฟันปลา พระแสงแฝด พระแสงอัษฎาวุธ
 12. ราชยาน เป็นยานพาหนะของพระมหากษัตริย์ในลักษณะคานหาม ได้แก่ พระยานุมาศสำหรับประทับราบมีพนักพิง พระยานมาศสามลำคาน พระราชยานกงสำหรับประทับนั่งห้อยพระบาท พระราชยานถม พระราชยานพุดตานทอง และพระที่นั่งราเชนทรยาน
 13. ราชรถ ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพเข้ากระบวนแห่ไปยังพระเมรุ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
 14. ศิราภรณ์ เป็นเครื่องประดับพระเศียร ประกอบด้วยพระชฎากลีบ พระชฎาเดินหน พระชฎาห้ายอดหรือพระมหากฐิน พระมหามาลาเส้าสูง พระมาลาเส้าสูงและพระมาลาเบี่ยง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ราชรถ

(พระมหาพิชัยราชรถ)

ความรู้รอบตัวรอบรู้ทั่วไทย(หมวด ข)

ขุน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องราชตำแหน่งขุนนาง

ขุนเป็นตำแหน่งขุนนางของไทยในสมัยโบราณ โดยในสมัยสุโขทัยขุนเป็นตำแหน่งของเจ้าหรือผู้ปกครองแคว้น อาทิ ขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด เป็นต้น ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นตำแหน่งของขุนนาง เรียกตามลำดับจากระดับล่างไปสูงดังนี้ ขุน หลวง พระ และพระยา ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและตอนกลางคืนก็ยังคงเต็มยศขุนนางเช่นเดิม แต่มีการเพิ่มระดับขั้นของขุนนางมากขึ้นเรียงตามลำดับจากระดับล่างไปจนระดับสูงดังนี้ จ่า หมื่น ขุน หลวง พระยา เจ้าพระยา และสมเด็จเจ้าพระยา ขุนมีศักดินาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับยุคสมัย หน้าที่และกรมที่สังกัด ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพ.ศ 2475 ยังคงให้ขุนนางได้ดำรงบรรดาศักดิ์เดิมต่อไป แต่ไม่มีการแต่งตั้งขึ้นใหม่ จนกระทั่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2485 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศให้ยกเลิกบรรดาศักดิ์และราชทินนามทั้งหมดเพื่อความเสมอภาคในสังคม แต่ในวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ 2487 ได้มีการประกาศยกเลิกฉบับดังกล่าวและให้ผู้ที่เคยมีบรรดาศักดิ์ที่ได้รับพระราชทานขอพระราชทานบรรดาศักดิ์คืนได้

 

เขื่อนขุนด่านปราการชล


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล มีชื่อเดิมว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดสูง 93 เมตร สันเขื่อนยาว 2,720 เมตร สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ำนครนายก บริเวณบ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เริ่มก่อสร้างขึ้นในปีพ.ศ 2542 แล้วเสร็จในปีพ.ศ 2550 สามารถกักเก็บน้ำได้ 224 ล้านลูกบาศก์เมตรใช้ประโยชน์สำหรับพื้นที่เพาะปลูก 185,000 ไร่

เมืองหลวงเอลฟ์ในไอซ์แลนด์

ฮาฟนาร์ฟจยอร์ดูร์ (Hafnarfjörður) เมืองหลวงของเอลฟ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Hafnarfjörður

ไอซ์แลนด์เป็นประเทศทันสมัย ดูจากบ้านเมือง สถาปัตยกรรม ศิลปะ และล้ำหน้าในเรื่องพลังงานใต้พิภพกว่าหลายประเทศในโลก แต่สิ่งหนึ่งที่ดูไม่เข้ากันก็คือในการทำสำรวจโดยมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์พบว่า ชาวไอซ์แลนด์ดิกกว่าครึ่ง เชื่อว่าเอลฟ์ (Elf) มีตัวตน และเมืองฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์คือเมืองหลวงของเอลฟ์ เมืองที่มีประชากรเอลฟ์มากที่สุดในโลก เมืองนี้ห่างจากเรคยาวิก (Reykjavik) แค่ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไอซ์แลนด์ดิกเรื่องเทศกาลอาหารไวกิ้งแบบดั้งเดิม (ฉลามเน่ากินกับเหล้าหัวแกะลูกอัณฑะแกะดอง ฯลฯ) ช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จะมีจุดขายคือทัวร์ Hidden World Tour ที่จะพาไปเดินทัวร์สิ่งที่มองไม่เห็นโ ดยการพิเศษของผู้มีดวงตาเห็นเอลฟ์ และเป็นนักเล่าเรื่องพลังงานใต้พิภพ Krysuvik Geothermal Area เป็นพื้นที่ที่จะได้เห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังทำงานบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด และผืนดินที่มีสีสันของแร่ธาตุสวยแปลกตา

สมุนไพรไทย พริกขี้หนู

พริกขี้หนู

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พริกขี้หนู

 

สรรพคุณของพริกขี้หนู

ผล : ใช้ปรุงรสอาหาร ช่วยเจริญอาหาร และรักษาอาการอาเจียน รักษาโรคหิด กลาก รักษาโรคบิด ในการใช้พริกสด 1 เม็ด หรือมากกว่านั้น ใช้กินและรักษาอาการปวดบวม เนื่องจากความเย็นจัด โดยใช้ผงพริกแห้งทำเป็นขี้ผึ้ง หรือสารละลายแอลกอฮอล์ใช้ทา

อื่นๆ : พันธุ์ไม้นี้เป็นพันธุ์ไม้สวนครัวที่ขาดกันไม่ได้ เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นง่ายแต่บำรุงรักษายาก เพราะใบอ่อนของพริกอร่อย ทำให้แมลงต่างๆชอบกิน ผลแรกผลิใช้ผสมกับผักแกงเลียง ช่วยชูรส ส่วนผลกลางแก่ ใช้ใส่แกงคั่วส้ม จะได้อาหารที่มีรสเปรี้ยวอ่อนๆ เพราะมีวิตามินซีและไส้พริกจะมีสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดและมีกลิ่นฉุน เผ็ดร้อน เป็นเครื่องปรุงอาหารช่วยชูรส ใส่น้ำพริก ยำ ทำเป็นน้ำปลาดอง และยังเป็นยาช่วยกระตุ้นทำให้เจริญอาหาร บำรุงธาตุ หรือใช้ภายนอกเป็นยาทาถู นวดลดอาการไขข้ออักเสบ

ข้อควรระวังในการใช้ คือต้องระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์จากพิษถูกตาหรือแผลเปิดดังนั้นแหละจะใช้ทาแล้วต้องล้างมือให้สะอาดทันทีถ้าทานแล้วอาการระคายเคืองและแดงยังมีอยู่เป็นเวลานานอาจเกิดเนื่องจากใช้มากเกินไปต้องลดจำนวนครั้งที่ทาหรือปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

สารสำคัญที่พบในพริกขี้หนู

พริกขี้หนู 100 กรัม ให้พลังงาน 55 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยเส้นใย 5.2 กรัม แคลเซียม 40 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 14 มิลลิกรัม เหล็ก 1.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 2,417 กรัม วิตามินบี 1  0.29 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 0.1 มิลลิกรัม ไนอะซิน 1.5 มิลลิกรัม วิตามินซี 44 มิลลิกรัม